top
logo

Partneři

nmf
canon
awh
skoda
zoner
zoner

 


Home Naše aktivity Fotografie na občanské průkazy
OP
ELEKTRONICKÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ Tisk Email
Pátek, 09 Březen 2012 17:51

Dne 13. února 2012 proběhlo školení fotografů „Fotografie na elektronické občanské průkazy“, kterého se zúčastnilo  58 zájemců z celé ČR.

Ing. Jiří Děcký z Ministerstva vnitra ČR seznámil účastníky s právními předpisy a technickými požadavky na pořízení, zpracování a odeslání digitální fotografie na příslušný obecní úřad, který žádost o vydání občanského průkazu přijímá.

 

ELEKTRONICKÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ

Legislativa:  Zákon č. 328/1999 sb., o občanských průkazech v § 4 odst. 2 uvádí:
Pro zpracování žádosti  o vydání občanského průkazu lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky ministerstvu vnitra. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle věty páté příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována.


Fotografování u fotografa

V případě, že se občan nechá vyfotografovat u fotografa, ten musí zaslat pořízenou fotografii
v digitální podobě v požadované kvalitě a s příslušnými údaji k občanovi a k obecnímu úřadu pomocí speciálního formuláře prostřednictvím své datové schránky do aditivní datové schránky ministerstva vnitra. Odtud je zaslaná fotografie s dalšími údaji předána automaticky pomocí Centrálního systému CDBP na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, která byla uvedena u  dané fotografie.


Požadavky na fotografii

Technické požadavky na digitalizovanou podobu občana včetně doplňujících informací a způsobu zasílání jsou řešeny vyhláškou č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

§ 7:
(1) Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen „fotografie“) připojované k žádosti má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy
 s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazení rozměrů fotografie je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 1. (Toto se týká papírových fotografií určených pro cestovní pasy a občanské průkazy s omezenou dobou platnosti).
(2) Fotografie zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Umístění objektivu snímací soustavy vůči osobě je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 2. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
(3) Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
(4) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Velikost hlavy zobrazované osoby včetně jejího umístění na fotografii je uvedena v příloze č. 9 k této vyhlášce, obrázek č. 3. (Opět platí pro papírovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm).
(5) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

§ 9:
Digitální fotografie občana musí kromě požadavků uvedených v § 7 odst. 2 až 5 splňovat následující technické parametry:

 1. velikost datového souboru obsahujícího fotografii, maximálně 90 kB (92160 B), minimálně 50 kB (51200 B),
 2. formát datového souboru obsahujícího fotografii jpg/jpeg/jfif s příponou .jpg , 
 3. šířka fotografie 2,6 cm, rozlišení 600 DPI => 614 px 
 4. výška fotografie 3,4 cm, rozlišení 600 DPI => 803 px


barevná hloubka 24 bitů, barevný model RGB => 8 bitů pro každý kanál.

Poznámka:
V případě, že fotografie nesplňuje požadavky na rozměry a velikost dat, je odmítnuta aplikací.

foto spra

Nevhodná fotografie

foto nesp
foto nesp klin

Formulář pro odesílání fotografií

form

Formulář je tzv. ISDS Ready, což znamená, že je automaticky nasměrován do příslušné datové schránky MV, pro kterou je určen.
Formulář lze získat na webových stránkách MV – mvcr.cz
SLUŽBY PRO VEŘEJNOST -> FORMULÁŘE -> OBČANSKÉ PRŮKAZY
Formulář pro profesionální fotografy - zasílání fotografií pro OP (zfo, 24 kB) spolu s návodem na vyplnění formuláře ve formátu pdf

 
Zkušenosti z provozu

Nejčastější chyby, které byly zaznamenány během provozu, a které zapříčiňují, že zaslaná fotografie není na příslušném úřadě k dispozici:

 • Fotografie zaslaná jiným způsobem než příslušným formulářem
 • Formulář s fotografií zaslaný nesprávným způsobem do nesprávné datové schránky MV
 • Překlepy ve jméně a příjmení
 • Chybějící diakritika
 • Špatné rozměry fotografie

vložit „3 foto“


Doporučení

 • Dodržovat správné parametry fotografie, včetně velikosti hlavy, jak bylo popsáno dříve.
 • Zasílat fotografie výhradně k tomu určeným formulářem a správným postupem.
 • Jména, příjmení, data narození a výběr úřadu provádět pečlivě a i několikrát zkontrolovat, případně nechat zkontrolovat fotografovanou osobou, aby se vyloučily jakékoliv chyby.
 • Dát fotografovanému člověku kousek papíru s ID datové zprávy, kterou byla odeslána jeho fotografie, případně s datem odeslání a jménem firmy.

 

VYHLÁŠKA 400 ze dne 6. prosince 2011- ke stažení ZDE

 bottom

Pro Komoru fotografických živností zhotovila společnost SHMF s.r.o.