top
logo

Partneři

nmf
canon
awh
skoda
zoner
zoner

 


Home O nás
Komora fotografických živností
O nás Tisk Email

O nás:
Komora fotografických živností, o.s. je členem Hospodářské komory ČR a zakládajícím členem Unie fotografů. Je dobrovolnou nevýdělečnou organizací sdružující všechny, jimž leží na srdci budoucnost fotografické profese a jejichž zájmová nebo profesionální činnost souvisí s fotografováním.

Proč jsme:
Komora fotografických živností především podporuje všechny podnikatelské aktivity v oblasti fotografie Zároveň chce i chránit a hájit zájmy svých členů.Rozšiřuje informovanost o oboru mezi nejširší odbornou i laickou veřejností a v neposlední řadě chce působit na etiku podnikání v oborech, které s fotografií souvisejí, rozvíjet odborné vzdělání nejen podnikatelů v oboru, ale i přátel fotografie. Dále pak hodlá spolupracovat s podobnými zájmovými sdruženími v EU.
Komora fotografických živností, o.s.


S T A N O V Y


Předmět činnosti
Komora fotografických živností, o.s. je dobrovolnou nevýdělečnou organizací sdružující právnické a fyzické osoby, jejichž profesionální či zájmová činnost se jakkoliv týká nebo týkala fotografické činnosti.

I.
Základní ustanovení

§ 1

1. Název organizace je Komora fotografických živností, o.s. (dále jen Komora).
2. Komora působí na území ČR, sídlem Komory je Praha 1, Novotného lávka 5.
3. Komora je samostatnou právnickou osobou.
4. Komoru zastupuje předseda, dva místopředsedové a tajemník, a to každý samostatně.

II.
Poslání a cíle

§ 2

Posláním Komory je podpora podnikatelských aktivit, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů z oblasti podnikání, kde fotografie je hlavní náplní, včetně doplňujících technik a technologií.

§ 3


K dosažení těchto cílů bude Komora:

1. Podílet se na řešení ekologických aspektů v oboru.
2. Předkládat podněty a návrhy úřadům, jakož i vydávat posudky na vyžádání úřadů.
3. Dbát, aby členové Komory vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Usilovat o dílčí změny v daňové politice tak, aby daně přispívaly k rozvoji oboru.
5. Vytvářet podmínky pro odstranění nekalé konkurence v oboru.
6. Usilovat a organizovat výchovu pracovníků ve fotografii od učňů přes rekvalifikační kursy až po postgraduální studium.
7. Podporovat a organizovat odborné akce a spolupracovat s odborným tiskem.
8. Spolupracovat s obdobnými zahraničními subjekty.

III.
Členství

§ 4


1. Členem Komory se může stát každá právnická či fyzická osoba starší 18 let, která se zabývá předmětem činnosti Komory a která přijme za své cíle a poslání Komory a splní členské podmínky. Členství se na každý rok prodlužuje opětovným zaplacením členského příspěvku.
2. Žádost o přijetí se podává písemně představenstvu Komory formou závazné přihlášky.
3. Členství začíná dnem schválení žádosti o přijetí a zaplacením členského příspěvku.


§ 5
Zánik


1. Člen může z Komory vystoupit a musí své rozhodnutí oznámit tajemníkovi nejlépe písemně.
2. Představenstvo může vyloučit členy, jestliže:
a) hrubě a opětovně porušují stanovy nebo nedbají usnesení Komory, učiněných ve shodě se stanovami,
b) mají-li přes opakované výzvy déle než jeden rok nedoplatky svých příspěvků.
3. Před vyloučením je třeba poskytnout dotyčnému příležitost k vyjádření; k tomu je nutno vyhradit přiměřenou lhůtu.


§ 6


Vyloučení členové pozbývají všech nároků vůči majetku Komory. Zůstávají povinni zaplatit příspěvky, které byly splatné v okamžiku jejich vyloučení. Jejich smluvní a ostatní závazky, existující vůči Komoře, nejsou vyloučením dotčeny.


IV.
Práva a povinnosti členů


Řádní členové Komory mají rovná práva a povinnosti.


§ 7
Práva člena


1. Využívat členský adresář a informace Komory.
2. Účastnit se valných hromad a shromáždění jiného druhu vytvářejících příležitost pro setkání všech členů, která dávají členům příležitost přednést návrhy pro budoucí činnost Komory a vyjadřovat se k nim.
3. Využívat ke své profesní činnosti technická zařízení, která jsou majetkem Komory.
4. Volit a být volen do orgánů Komory.
5. Účastnit se akcí Komory za zvýhodňujících finančních podmínek.


§ 8
Povinnosti člena


1. Účinně se podílet na plnění úkolů Komory a ustanovení stanov.
2. Dodržovat stanovy Komory.
3. Platit včas a ve stanovené výši členské příspěvky.
4. Dodržovat zásady slušné spolupráce a profesní soutěže mezi členy Komory navzájem.


§ 9
Čestné členství


Osoby, které se zvlášť zasloužily o profesní stav, mohou být usnesením valné hromady jmenovány čestnými členy. Čestní členové jsou oprávněni zúčastňovat se valné hromady s hlasem poradním.


V.
Organizační struktura


§ 10
Orgány komory


Orgány Komory jsou:
1. Valná hromada
2. Představenstvo
3. Regionální sekce
4. Revizor účtu
5. Sekretariát


§ 11
Valná hromada


1. Valnou hromadu Komory tvoří její členové podle § 4.
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem Komory.
Valné hromadě přísluší zejména:
- stanovit rozpočet a schvalovat výdaje, které nebyly v rozpočtu předvídány
- rozhodovat o výši členských příspěvků
- kontrolovat a schvalovat roční uzávěrku
- nakládat s nemovitým majetkem Komory
- rozhodovat o změně stanov a o zrušení Komory
- volit představenstvo Komory
- volit revizora účtů


§ 12


Každý rok se koná nejméně jedna řádná valná hromada. Mimořádná valná hromada musí být svolána, požádá-li o to jedna čtvrtina členů Komory, a to písemně k představenstvu s uvedením účelu a důvodů.


§ 13


1. Valnou hromadu svolává předseda představenstva písemně, minimálně dva týdny předem, s uvedením jednacího programu; u mimořádných valných hromad může být ve zvláštních případech tato lhůta zkrácena až na tři dny.
2. Valnou hromadu řídí předseda představenstva.
3. Valná hromada schvaluje usnesení závazné pro členy Komory.


§ 14


1. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční počet členů. Pokud ne, bude usnášeníschopná po 15 minutové přestávce při počtu přítomných členů.
2. Valná hromada se usnáší, pokud není stanoveno jinak, prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů se pokládá návrh za zamítnutý.
3. Valná hromada se může usnášet jen o těch záležitostech, které byly uvedeny v jednacím programu při jejím svolání, nebo - pokud nejde o změnu stanov, rozpuštění Komory či o odvolání jmenovaných členů představenstva - které byly předsedou dodatečně zařazeny na program jednání.


§ 15
Představenstvo


1. Představenstvo je nejvyšším orgánem mezi valnými hromadami.
2. Členové představenstva si na první schůzi představenstva ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy.
3. Funkční období představenstva je dva roky.
4. Valná hromada může odvolat ustanovené představenstvo nebo jeho jednotlivé členy, je-li k tomu dán závažný důvod; takovým důvodem je zvláště hrubé porušení povinností nebo nezpůsobilost. Odvolání je platné pouze tehdy, bylo-li usneseno nejméně tříčtvrtinovou většinou hlasů.
5. Členové představenstva vykonávají svůj úřad jako čestný bezplatně. Za vydání v hotovosti a za ušlý čas související s výkonem funkce se poskytne náhrada.Výplata paušální náhrady za hotové výdaje ve formě diet a nocležného je přípustná.
6. Představenstvo jmenuje tajemníka.


§ 16


1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby. Na návrh člena představenstva musí být svoláno jeho zasedání.
2. O jednání představenstva se pořizuje zápis, ve kterém musí být obsaženy všechny přijaté závěry. Zápis musí být schválen předsedou.
3. Projevy vůle, vyjma běžných správních záležitostí, které zavazují Komoru majetkoprávně, si vyžadují písemnou formu. Písemnosti zvláštního významu musí být podepsány předsedou nebo místopředsedou představenstva a tajemníkem.
4. Vyřizování běžných záležitostí správy přísluší tajemníkovi. Potud zastupuje tajemník také Komoru. Běžnými záležitostmi jsou všechny správní úkoly, které se co do druhu a rozsahu pravidelně opakují.


§ 17


1. Představenstvo vede záležitosti Komory, pokud nejsou zákonem nebo stanovením stanov vyhrazeny valné hromadě nebo přeneseny na jiné orgány.
2. Představenstvo připravuje jednání valné hromady a provádí její usnesení.


§ 18
Regionální sekce


1. Regionální sekce vznikají na základě společného zájmu členů Komory určitého regionu. Jejich počet není omezen, je určen potřebami odborných zájmů členů.
2. Jsou centrem plnění poslání a cílů Komory v daném regionu.
3. Mají autonomní postavení; pracují na základě svých plánů činnosti; za svou činnost odpovídají představenstvu.
4. Ze svého středu si volí předsedu, který má právo účastnit se schůzí představenstva bez hlasovacího práva.


§ 19
Revizor účtu


1. Revizor účtu Komory je člen Komory, který v běžném období není členem představenstva Komory.
2. Funkční období je dva roky.
3. Revizor účtu je povinen provést revizi ročního hospodaření a o výsledku revize podat
4. zprávu valné hromadě.


§ 20
Sekretariát


1. Komora zřizuje ve svém sídle sekretariát; jeho činnost řídí tajemník. Tajemník podle bližších pokynů představenstva vede běžnou agendu. Tajemník je představenstvu odpovědný za provádění svěřených úkolů a za řádné vyřizování prací.
2. Tajemník se zúčastňuje zasedání představenstva a valných hromad, pokud se nejedná o jeho vlastní záležitosti.


VI.
Hospodaření


§ 21
Příspěvky


1. Náklady na zřízení a činnost Komory, pokud nejsou kryty z výnosu majetku nebo z jiných příjmů, se uhrazují z příspěvků členů.
2. Příspěvky se vybírají do 31. května běžného roku. Výši příspěvků stanoví při schvalování rozpočtu svým usnesením valná hromada. Ta je také oprávněna usnášet se na vybírání mimořádných příspěvků.
3. Závazek k zaplacení příspěvků začíná prvního dne měsíce následujícího po přijetí za člena.


§ 22
Další zdroje financování


1. Příjmy z odborné činnosti.
2. Dary, dotace.
3. Příjmy z ediční činnosti.


§ 23
Rozpočet a roční uzávěrka


1. Představenstvo Komory je povinno ročně sestavovat finanční rozpočet potřebný k plnění úkolů Komory. Navrhuje výši členských příspěvků, které mají být zaplaceny pro následující účetní rok a předkládá rozpočet ke schválení valné hromadě.
2. Představenstvo je při své správě vázáno schváleným rozpočtem. O výdajích, které v něm nejsou předvídány, rozhoduje valná hromada zvlášť. Jednotlivé položky rozpočtu mohou být pokrývány vzájemně.


§ 24


Představenstvo Komory je povinno do prvních tří měsíců účetního roku sestavit roční uzávěrku za uplynulý rok. Uzávěrka musí prokazovat veškeré příjmy a výdaje. Po revizi provedené revizorem účtu se uzávěrka předkládá valné hromadě ke schválení.


VII.
Závěrečná ustanovení

§ 25
Změna stanov


1. Návrhy na změnu stanov se podávají představenstvu písemně; při svolávání valné hromady je nutno oznámit tyto návrhy zároveň s programem jednání.
2. Valná hromada může rozhodnout o změně stanov nejméně tříčtvrtinovou většinou hlasů.


§ 26
Zánik Komory


1. Návrhy na zrušení Komory se podávají představenstvu písemně; tyto návrhy musí být členům oznámeny při svolání valné hromady zároveň s programem jednání.
2. Jestliže byl podán návrh na zrušení Komory nejméně jednou čtvrtinou členů, svolává se mimořádná valná hromada, určená pouze k projednání tohoto návrhu, k níž musí být členové pozváni nejméně dva týdny předem, a to písemně.


§ 27


Usnesení o zrušení Komory může být přijato pouze tříčtvrtinovou většinou oprávněných k hlasování. Jestliže se na první valnou hromadu nedostaví tři čtvrtiny oprávněných k hlasování, svolá se do čtyř týdnů druhá valná hromada, na které může být usnesení o zrušení přijato většinou tří čtvrtin přítomných hlasů.


§ 28
Spolupráce


Komora je zastoupena ve Sněmu společenstev Hospodářské komory ČR. Komora je ve vztahu k Českému svazu vědeckotechnických společností (Svazu) sekcí Společenstva drobného podnikání, zakládajícího člena Svazu. Dle vlastního uvážení se Komora zúčastní v aktivitách obdobných institucí.

 

bottom

Pro Komoru fotografických živností zhotovila společnost SHMF s.r.o.